StoneCon leverer alle typer af natursten til byggeri i ind- og udland.

StoneCon er eneforhandler i Skandinavien af den unikke Vals Quartzite fra Schweiz.

Erik Reinholdt etablerede i 2001 firmaet StoneCon ApS.

Efter at Erik Reinholdt i mere end 20 år havde beskæftiget sig med alle processer i en naturstens produktionsvirksomhed, ønskede han at gøre brug af sine mange års viden og erfaring, til at forbinde kundens ønsker og behov med den bedste løsning til opgaven. Dette uden at være bundet af landegrænser og traditioner.

Velkommen til StoneCon

Leverer fliser til gulve i alle typer af natursten.

Leverer tagskifer til udendørsbrug.

Leverer bordplader til køkken og bad i alle typer af natursten samt komposit.

Leverer naturstens beklædning til udvendig og indvendig brug.

Rådgiver omkring brugen af natursten, og har stor erfaring i arbejdet med projektsager, hvor vi sammen med arkitekt, designer og bygherre, finder løsninger for hvilket naturstens materiale, de skal bruge til deres projekt.

I StoneCon er vi en gruppe medarbejdere med mange års erfaring i stenbranchen.

Vi har stor faglig indsigt, og kan rådgive omkring brugen af natursten til alle former for byggeri.

StoneCon er medlem af Dansk Byggeri.

I 2003 blev CE mærkning på visse produkter af natursten et lovkrav – siden er flere kommet til.

CE-mærket betyder, at et produkt er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse.

Se evt. Dansk Standard, www.ds.dk

De forskellige procedurer understøtter vores egen filosofi, om at følge HELE processen tæt.

Det kan være en lang proces at finde den rigtige type sten til den enkelte opgave. Forkert og for dårlig emballage og pakning kan ødelægge et ellers rigtig produceret produkt eller besværliggøre modtagelse og den videre håndtering hos kunden.

StoneCon’s mange års erfaring giver en bred vifte af produktioner rundt i verden og mangfoldigheden af vore opgaver bringer hele tiden flere til.

Det gør at vi til opgaven kan:

– finde den rigtige produktion

– om nødvendigt sende eget inspektionsteam til at følge produktionen

– arrangere den rigtige emballering og transport.

 

byg garanti logo celogo

Aftalegrundlag
Med mindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, eller af en skriftlig aftale, sker ethvert salg fra vor forretning på nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, der går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.

Sælgers tilbud
Tilbudet gælder 1 måned, medmindre andet er aftalt.
I tilbuddet indgår ikke opmåling, udarbejdelse af tegninger og skabeloner. Hvor skabeloner er nødvendige ved fremstilling af varen, leveres disse af køber og skal være udført i vandfast materiale, mål 1:1.

Ændringer i ordrer
I sælgers ordrebekræftelse angives produktionens starttidspunkt. Efter den angivne dato kan der af produktionstekniske hensyn ikke umiddelbart foretages rettelser i ordrer.

Priser
Alle priser er ab vor plads og ekskl. emballage og moms. Merværdiafgifter eller anden afgift beregnes efter de på leveringsdagen gældende regler. Priserne er fritblivende og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl, produktændringer samt ændringer i statslige afgifter.
Såfremt priserne er baseret på udenlandsk valuta, er de kurser, som ligger til grundlag for vor kalkulation, tilbudsdagens kurser. Eventuelle ændringer i valutakurserne som indtræder inden købers indbetaling har fået valør – jfr. betalingen nedenfor – er for købers regning. Priserne i prislisten er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel.

Levering
Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt tilstræbes overholdt, idet der dog tages forbehold for uforudsete hindringer og force majeure. I tilfælde af sådanne hindringer forbeholder sælger sig ret til helt eller delvist at annullere ordren eller udskyde leveringstidspunktet med en efter omstændighederne rimelig frist ud over den i aftalen fastsatte leveringstid. Under force majeure henhører navnlig strejker, lockout, ildsvåde, krig, importrestriktioner, grænsespærring, udsædvanlige naturbegivenheder, havari og forlis, skader på produktionsapparat og dermed ligestillede hindringer uden for sælgers kontrol. Med mindre andet er skriftligt aftalt, er sælger uden ansvar for indirekte tab, følgeskader, driftstab eller andet tab beroende på forsinket levering. Såfremt der er aftalt franko levering, købers adresse eller direkte på byggepladsen, gælder dette altid som frit tilkørt, hvor belæsset vogn kan køre til, men ikke aflæsset.

Modtagekontrol
Køber må straks ved modtagelsen, og inden varen tages  i brug, bearbejdes, opsættes eller nedlægges, gennemgå de leverede vare for at sikre sig, at disse er mangelfri.
Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes inden 8 dage efter varens levering, og før varen tages i brug, bearbejdes, opsættes eller nedlægges, for at kunne tages til følge.

Kvalitetskrav
Sælger vil til enhver tid bestræbe sig på at sikre, at de leverede varer er i overensstemmelse med aftalen og i sædvanlig god handelskvalitet. Køber må påregne, at der forekommer tolerancer i størrelser og i tykkelse op til +/-2mm i forhold til oplyste tykkelser. Køber må påregne sædvanligt forekommende naturbetingede farve og strukturforskelle, som alene har visuel betydning, og herunder hører også sandhuller, glasåre og farvekoncentrationer, der fremstår som pletter.

Ansvar for mangler
Såfremt en leverance viser sig at være mangelfuld, påtager sælger sig efter eget valg:
– at udbedre manglerne, når dette kan ske på fuldt  betryggende vis for slutbrugeren mht. udseende og holdbarhed.
– at fortage omlevering.
– at kreditere køber for de mangelfulde varer – maksimum fakturabeløbet – mod returnering af disse for købers regning.
– at yde køber et afslag i prisen.
Sælger er uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, driftstab eller andet tab. Har køber ikke inden 5 år efter varens overgivelse til ham meddelt os, at han vil påberåbe sig en skjult mangel, kan han ikke senere gøre den gældende, med mindre vi skriftligt har påtaget os at indestå for varen i længere tid.

Returvarer
Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Varerne skal være ubrugte i mangelfri stand og i original og ubrudt emballage. Godkendte returvarer krediteres normalt med fradrag af 15 % af salgsprisen ekskl. Moms ved franko levering til vor plads eller andet af os anvist sted. Individuelt fremstillet varer eller varer som er specielt hjemtaget tages ikke retur.

Betaling
Rabatter og bonus af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Ved overskridelse af betalingsfristen skal der svares morarente med 2 % pr. påbegyndt måned. Rykkerskrivelser debiteres med kr. 100,- ekskl. Moms pr stk.

Produktansvar
Sælger fraskriver sig ethvert produktansvar, der ikke følger af de ufravigelige regler i produktansvarsloven. Specielt fremhæves det, at sælger ikke er ansvarlig for driftstab eller noget som helst indirekte tab. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset efter det for oven anførte. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod os i anledning af de solgte varer.

Ejendomsret:
Sælger forbeholder sig ejendomsretten over leverede varer, indtil fyldestgørende betaling har fundet sted.