IMG_1070-1

Ny Carlsberg Glyptotek

IMG_1032-1

Ny Carlsberg Glyptotek: Gulv i rød porfyr, og base i Pearl Black-G684

IMG_1100-1

Ny Carlsberg Glyptoteket: Base i Pearl Black-G684

IMG_1013-1

Ny Carlsberg Glyptotek: Base i Pearl Black-G684

IMG_1072-1

Ny Carlsberg Glyptotek: Gulv i rød porfyr, og base i Pearl Black-G684.

Biancone

Ny Carlsberg Glyptotek:

Gulve i Biancone og Rosso Verona

IMG_1023

Ny Carlsberg Glyptotek:

Gulve i rød porfyr.